บทความ
การวางแผนการเงินเพื่อธุรกิจ

กลยุทธ์การวางแผนการเงินเพื่อธุรกิจ: สร้างรากฐานสู่ความสำเร็จ

กลยุทธ์การวางแผนการเงินเพื่อธุรกิจ: สร้างรากฐานสู่ความสำเร็จ

เรียนรู้เทคนิคการวางแผนการเงินที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นคงและการเติบโตให้กับธุรกิจของคุณ
สมศักดิ์ การเงินมั่นคง

28 มิ.ย. 2567

บทนำ

การวางแผนการเงินเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้บริหารบริษัทขนาดใหญ่ การมีแผนการเงินที่รอบคอบจะช่วยให้คุณบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทาย และสร้างโอกาสในการเติบโต บทความนี้จะแนะนำกลยุทธ์สำคัญในการวางแผนการเงินเพื่อธุรกิจของคุณ


เข้าใจสถานะทางการเงินของธุรกิจ

ก่อนที่จะเริ่มวางแผน สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจสถานะทางการเงินปัจจุบันของธุรกิจอย่างถ่องแท้


การวิเคราะห์งบการเงิน

 • งบกำไรขาดทุน: แสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย และผลกำไร

 • งบดุล: แสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

 • งบกระแสเงินสด: แสดงการเคลื่อนไหวของเงินสดในธุรกิจ


ตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญ

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง

2. อัตรากำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ

3. ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและระยะเวลาชำระหนี้


กำหนดเป้าหมายทางการเงิน

การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยกำหนดทิศทางในการวางแผนการเงิน


เป้าหมายระยะสั้น

 • เพิ่มยอดขายในไตรมาสถัดไป

 • ลดต้นทุนการดำเนินงาน

 • ปรับปรุงกระแสเงินสด

เป้าหมายระยะยาว

 • ขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่

 • พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่

 • เพิ่มมูลค่าของธุรกิจเพื่อการขายหรือการระดมทุน


สร้างงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมการใช้จ่ายและการจัดสรรทรัพยากร


ขั้นตอนการสร้างงบประมาณ

1. ประมาณการรายได้

2. กำหนดค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผันแปร

3. คำนวณกำไรที่คาดหวัง

4. ทบทวนและปรับแต่งตามความจำเป็น


เทคนิคการจัดทำงบประมาณ

 • ใช้ข้อมูลในอดีตเป็นพื้นฐาน

 • พิจารณาปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบ

 • สร้างสถานการณ์จำลองหลายรูปแบบ (Best case, Worst case, Most likely case)

 • บริหารกระแสเงินสด

กระแสเงินสดที่ดีเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจที่มีเสถียรภาพ


กลยุทธ์การปรับปรุงกระแสเงินสด

1. เร่งรัดการเก็บเงินจากลูกหนี้

2. เจรจาขยายเวลาชำระหนี้กับเจ้าหนี้

3. บริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ

4. พิจารณาการให้ส่วนลดเพื่อกระตุ้นการชำระเงินเร็ว


การสร้างเงินสำรอง

 • กำหนดเป้าหมายเงินสำรองที่เหมาะสม

 • จัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเข้าบัญชีเงินสำรองอย่างสม่ำเสมอ


การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

การเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงจะช่วยปกป้องธุรกิจจากความไม่แน่นอน


ประเภทของความเสี่ยงทางการเงิน

 • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

 • ความเสี่ยงด้านเครดิต

 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย


กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง

1. กระจายแหล่งรายได้และการลงทุน

2. ใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น การประกันภัย หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3. สร้างแผนรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน


การใช้เทคโนโลยีในการวางแผนการเงิน

เทคโนโลยีสามารถช่วยให้การวางแผนและการติดตามผลทางการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์

 • ระบบบัญชีออนไลน์

 • แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Intelligence)

 • เครื่องมือพยากรณ์ทางการเงิน


ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี

1. ลดความผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ

2. ประหยัดเวลาในการจัดทำรายงาน

3. วิเคราะห์ข้อมูลได้ลึกซึ้งและรวดเร็วขึ้น


สรุป

การวางแผนการเงินที่มีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของธุรกิจ การเข้าใจสถานะทางการเงิน การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การสร้างงบประมาณที่เหมาะสม การบริหารกระแสเงินสด และการจัดการความเสี่ยง ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญของแผนการเงินที่ดี นอกจากนี้ การนำเทคโนโลยีมาใช้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและการตัดสินใจทางการเงิน จงจำไว้ว่า การวางแผนการเงินเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องได้รับการทบทวนและปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

บทนำ

การวางแผนการเงินเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้บริหารบริษัทขนาดใหญ่ การมีแผนการเงินที่รอบคอบจะช่วยให้คุณบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทาย และสร้างโอกาสในการเติบโต บทความนี้จะแนะนำกลยุทธ์สำคัญในการวางแผนการเงินเพื่อธุรกิจของคุณ


เข้าใจสถานะทางการเงินของธุรกิจ

ก่อนที่จะเริ่มวางแผน สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจสถานะทางการเงินปัจจุบันของธุรกิจอย่างถ่องแท้


การวิเคราะห์งบการเงิน

 • งบกำไรขาดทุน: แสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย และผลกำไร

 • งบดุล: แสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

 • งบกระแสเงินสด: แสดงการเคลื่อนไหวของเงินสดในธุรกิจ


ตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญ

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง

2. อัตรากำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ

3. ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและระยะเวลาชำระหนี้


กำหนดเป้าหมายทางการเงิน

การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยกำหนดทิศทางในการวางแผนการเงิน


เป้าหมายระยะสั้น

 • เพิ่มยอดขายในไตรมาสถัดไป

 • ลดต้นทุนการดำเนินงาน

 • ปรับปรุงกระแสเงินสด

เป้าหมายระยะยาว

 • ขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่

 • พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่

 • เพิ่มมูลค่าของธุรกิจเพื่อการขายหรือการระดมทุน


สร้างงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมการใช้จ่ายและการจัดสรรทรัพยากร


ขั้นตอนการสร้างงบประมาณ

1. ประมาณการรายได้

2. กำหนดค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผันแปร

3. คำนวณกำไรที่คาดหวัง

4. ทบทวนและปรับแต่งตามความจำเป็น


เทคนิคการจัดทำงบประมาณ

 • ใช้ข้อมูลในอดีตเป็นพื้นฐาน

 • พิจารณาปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบ

 • สร้างสถานการณ์จำลองหลายรูปแบบ (Best case, Worst case, Most likely case)

 • บริหารกระแสเงินสด

กระแสเงินสดที่ดีเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจที่มีเสถียรภาพ


กลยุทธ์การปรับปรุงกระแสเงินสด

1. เร่งรัดการเก็บเงินจากลูกหนี้

2. เจรจาขยายเวลาชำระหนี้กับเจ้าหนี้

3. บริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ

4. พิจารณาการให้ส่วนลดเพื่อกระตุ้นการชำระเงินเร็ว


การสร้างเงินสำรอง

 • กำหนดเป้าหมายเงินสำรองที่เหมาะสม

 • จัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเข้าบัญชีเงินสำรองอย่างสม่ำเสมอ


การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

การเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงจะช่วยปกป้องธุรกิจจากความไม่แน่นอน


ประเภทของความเสี่ยงทางการเงิน

 • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

 • ความเสี่ยงด้านเครดิต

 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย


กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง

1. กระจายแหล่งรายได้และการลงทุน

2. ใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น การประกันภัย หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3. สร้างแผนรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน


การใช้เทคโนโลยีในการวางแผนการเงิน

เทคโนโลยีสามารถช่วยให้การวางแผนและการติดตามผลทางการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์

 • ระบบบัญชีออนไลน์

 • แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Intelligence)

 • เครื่องมือพยากรณ์ทางการเงิน


ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี

1. ลดความผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ

2. ประหยัดเวลาในการจัดทำรายงาน

3. วิเคราะห์ข้อมูลได้ลึกซึ้งและรวดเร็วขึ้น


สรุป

การวางแผนการเงินที่มีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของธุรกิจ การเข้าใจสถานะทางการเงิน การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การสร้างงบประมาณที่เหมาะสม การบริหารกระแสเงินสด และการจัดการความเสี่ยง ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญของแผนการเงินที่ดี นอกจากนี้ การนำเทคโนโลยีมาใช้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและการตัดสินใจทางการเงิน จงจำไว้ว่า การวางแผนการเงินเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องได้รับการทบทวนและปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

บทความ

บทความที่เกี่ยวข้อง

รับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออนาคตที่มั่นคงและปลอดภัยสำหรับคุณและครอบครัว

การลดค่าใช้จ่าย

ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ ปี2567
รายชื่อโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 11,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Elite Room รวงผึ้ง…

WE Admin

26 พ.ค. 2567

การลงทุน

วิเคราะห์ปัจจัยแต่ละหมวดธุรกิจ
การวิเคราะห์หมวดธุรกิจต่างๆ จะทำให้เราสามารถมองเห็นแนวโน้มต่างๆ ของหุ้นในกลุ่มที่เราสนใจจะลงทุนได้ในแต่ละหมวดธุรกิจ ดังนี้

WE Admin

4 ต.ค. 2564

การวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ: 7 ขั้นตอนสู่อิสรภาพทางการเงิน
เรียนรู้ 7 ขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและบรรลุเป้าหมายชีวิตของคุณ

วิชัย วางแผนดี

28 มิ.ย. 2567

ข่าวรอบโลก

[ IPO ] CIVIL ENGINEERING เข้าตลาดฯ
TikTok เป็นแอพพลิเคชั่นที่มียอดการดาวน์โหลดมากถึง 3 พันล้านครั้งในช่วงกลางปี 2021 ขึ้นแท่นเป็นแอพอันดับหนึ่งแอพที่มีผู้ดาวน์โหลดสูงสุด

WE Admin

26 ม.ค. 2567

บทความ

บทความที่เกี่ยวข้อง

รับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออนาคตที่มั่นคงและปลอดภัยสำหรับคุณและครอบครัว

การลดค่าใช้จ่าย

ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ ปี2567
รายชื่อโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 11,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Elite Room รวงผึ้ง…

WE Admin

26 พ.ค. 2567

การลงทุน

วิเคราะห์ปัจจัยแต่ละหมวดธุรกิจ
การวิเคราะห์หมวดธุรกิจต่างๆ จะทำให้เราสามารถมองเห็นแนวโน้มต่างๆ ของหุ้นในกลุ่มที่เราสนใจจะลงทุนได้ในแต่ละหมวดธุรกิจ ดังนี้

WE Admin

4 ต.ค. 2564

การวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ: 7 ขั้นตอนสู่อิสรภาพทางการเงิน
เรียนรู้ 7 ขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและบรรลุเป้าหมายชีวิตของคุณ

วิชัย วางแผนดี

28 มิ.ย. 2567

ข่าวรอบโลก

[ IPO ] CIVIL ENGINEERING เข้าตลาดฯ
TikTok เป็นแอพพลิเคชั่นที่มียอดการดาวน์โหลดมากถึง 3 พันล้านครั้งในช่วงกลางปี 2021 ขึ้นแท่นเป็นแอพอันดับหนึ่งแอพที่มีผู้ดาวน์โหลดสูงสุด

WE Admin

26 ม.ค. 2567

บทความ

บทความที่เกี่ยวข้อง

รับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออนาคตที่มั่นคงและปลอดภัยสำหรับคุณและครอบครัว

การลดค่าใช้จ่าย

ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ ปี2567
รายชื่อโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 11,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Elite Room รวงผึ้ง…

WE Admin

26 พ.ค. 2567

การลงทุน

วิเคราะห์ปัจจัยแต่ละหมวดธุรกิจ
การวิเคราะห์หมวดธุรกิจต่างๆ จะทำให้เราสามารถมองเห็นแนวโน้มต่างๆ ของหุ้นในกลุ่มที่เราสนใจจะลงทุนได้ในแต่ละหมวดธุรกิจ ดังนี้

WE Admin

4 ต.ค. 2564

การวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ: 7 ขั้นตอนสู่อิสรภาพทางการเงิน
เรียนรู้ 7 ขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและบรรลุเป้าหมายชีวิตของคุณ

วิชัย วางแผนดี

28 มิ.ย. 2567

ข่าวรอบโลก

[ IPO ] CIVIL ENGINEERING เข้าตลาดฯ
TikTok เป็นแอพพลิเคชั่นที่มียอดการดาวน์โหลดมากถึง 3 พันล้านครั้งในช่วงกลางปี 2021 ขึ้นแท่นเป็นแอพอันดับหนึ่งแอพที่มีผู้ดาวน์โหลดสูงสุด

WE Admin

26 ม.ค. 2567

บทความ

บทความที่เกี่ยวข้อง

รับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออนาคตที่มั่นคงและปลอดภัยสำหรับคุณและครอบครัว

การลดค่าใช้จ่าย

ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ ปี2567
รายชื่อโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 11,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Elite Room รวงผึ้ง…

WE Admin

26 พ.ค. 2567

การลงทุน

วิเคราะห์ปัจจัยแต่ละหมวดธุรกิจ
การวิเคราะห์หมวดธุรกิจต่างๆ จะทำให้เราสามารถมองเห็นแนวโน้มต่างๆ ของหุ้นในกลุ่มที่เราสนใจจะลงทุนได้ในแต่ละหมวดธุรกิจ ดังนี้

WE Admin

4 ต.ค. 2564

การวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ: 7 ขั้นตอนสู่อิสรภาพทางการเงิน
เรียนรู้ 7 ขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและบรรลุเป้าหมายชีวิตของคุณ

วิชัย วางแผนดี

28 มิ.ย. 2567

ข่าวรอบโลก

[ IPO ] CIVIL ENGINEERING เข้าตลาดฯ
TikTok เป็นแอพพลิเคชั่นที่มียอดการดาวน์โหลดมากถึง 3 พันล้านครั้งในช่วงกลางปี 2021 ขึ้นแท่นเป็นแอพอันดับหนึ่งแอพที่มีผู้ดาวน์โหลดสูงสุด

WE Admin

26 ม.ค. 2567

“ค้นหาที่ปรึกษาการเงิน”

ชีวิตเราไม่มีใครวางแผนให้ล้มเหลว มีแต่คนล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน

“ค้นหาที่ปรึกษาการเงิน”

ชีวิตเราไม่มีใครวางแผนให้ล้มเหลว มีแต่คนล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน

“ค้นหาที่ปรึกษาการเงิน”

ชีวิตเราไม่มีใครวางแผนให้ล้มเหลว มีแต่คนล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน

“ค้นหาที่ปรึกษาการเงิน”

ชีวิตเราไม่มีใครวางแผนให้ล้มเหลว มีแต่คนล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ Wealth Engineer และบริการที่เรามีให้

Wealth Engineer คืออะไร?

Wealth Engineer ช่วยอะไรคุณ?

Wealth Engineer คิดค่าบริการเท่าไร?

อยากใช้บริการ Wealth Engineer เริ่มต้นอย่างไร?

Wealth Engineer ต่างจากตัวช่วยวางแผนการเงินอื่นๆ อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ Wealth Engineer และบริการที่เรามีให้

Wealth Engineer คืออะไร?

Wealth Engineer ช่วยอะไรคุณ?

Wealth Engineer คิดค่าบริการเท่าไร?

อยากใช้บริการ Wealth Engineer เริ่มต้นอย่างไร?

Wealth Engineer ต่างจากตัวช่วยวางแผนการเงินอื่นๆ อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ Wealth Engineer และบริการที่เรามีให้

Wealth Engineer คืออะไร?

Wealth Engineer ช่วยอะไรคุณ?

Wealth Engineer คิดค่าบริการเท่าไร?

อยากใช้บริการ Wealth Engineer เริ่มต้นอย่างไร?

Wealth Engineer ต่างจากตัวช่วยวางแผนการเงินอื่นๆ อย่างไร

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทีม Wealth Engineer ได้ที่

อีเมล

info@wealth-engineer.com

โซเชียลมีเดีย

Wealth Engineer วางแผนการเงิน 

เบอร์โทรศัพท์

094-892-2464, 02-673-1716

ที่ตั้งบริษัท

ชั้น 3 อาคารศุภาคาร 15 A แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทีม Wealth Engineer ได้ที่

อีเมล

info@wealth-engineer.com

โซเชียลมีเดีย

เบอร์โทรศัพท์

094-892-2464, 02-673-1716

ที่ตั้งบริษัท

ชั้น 3 อาคารศุภาคาร 15 A แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทีม Wealth Engineer ได้ที่

อีเมล

info@wealth-engineer.com

โซเชียลมีเดีย

Wealth Engineer วางแผนการเงิน 

เบอร์โทรศัพท์

094-892-2464, 02-673-1716

ที่ตั้งบริษัท

ชั้น 3 อาคารศุภาคาร 15 A แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทีม Wealth Engineer ได้ที่

อีเมล

info@wealth-engineer.com

โซเชียลมีเดีย

Wealth Engineer วางแผนการเงิน 

เบอร์โทรศัพท์

094-892-2464, 02-673-1716

ที่ตั้งบริษัท

ชั้น 3 อาคารศุภาคาร 15 A แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ติดตามข่าวสารด้วยจดหมายข่าว

รับข้อมูลอัปเดตและความรู้ล่าสุดส่งตรงถึงเมลขึ้น

เมื่อคลิกสมัคร คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (ยกเลิกภายหลังได้)

ติดตามข่าวสารด้วยจดหมายข่าว

รับข้อมูลอัปเดตและความรู้ล่าสุดส่งตรงถึงเมลขึ้น

เมื่อคลิกสมัคร คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (ยกเลิกภายหลังได้)

ติดตามข่าวสารด้วย
จดหมายข่าว

รับข้อมูลอัปเดตและความรู้ล่าสุดส่งตรงถึงเมลขึ้น

เมื่อคลิกสมัคร คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (ยกเลิกภายหลังได้)

ติดตามข่าวสารด้วยจดหมายข่าว

รับข้อมูลอัปเดตและความรู้ล่าสุดส่งตรงถึงเมลขึ้น

เมื่อคลิกสมัคร คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (ยกเลิกภายหลังได้)

© 2024 Wealth Engineer. All rights reserved.

Privacy Policy

Terms of Service

Cookies Settings

© 2024 Wealth Engineer. All rights reserved.

Privacy Policy

Terms of Service

Cookies Settings

© 2024 Wealth Engineer. All rights reserved.

Privacy Policy

Terms of Service

Cookies Settings

© 2024 Wealth Engineer. All rights reserved.

Privacy Policy

Terms of Service

Cookies Settings