Empower

Engineering Your Success

นำเสนอบริการที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จทางการเงิน

Empower

Engineering Your Success

นำเสนอบริการที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จทางการเงิน

Empower

Engineering Your Success

นำเสนอบริการที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จทางการเงิน

Empower

Engineering Your Success

นำเสนอบริการที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จทางการเงิน


บริการ

วางแผนการเงินแบบองค์รวม

การเปลี่ยนแปลงอนาคตทางการเงินของคุณด้วยการวางแผนแบบองค์รวม ซึ่งเป็นกระบวนการที่ครอบคลุมการจัดการด้านการเงินส่วนบุคคลในทุกมิติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะสั้น กลาง และยาว รวมถึงการมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว


บริการ

วางแผนการเงินแบบ
องค์รวม

การเปลี่ยนแปลงอนาคตทางการเงินของคุณด้วยการวางแผนแบบองค์รวม ซึ่งเป็นกระบวนการที่ครอบคลุมการจัดการด้านการเงินส่วนบุคคลในทุกมิติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะสั้น กลาง และยาว รวมถึงการมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว


บริการ

วางแผนการเงินแบบองค์รวม

การเปลี่ยนแปลงอนาคตทางการเงินของคุณด้วยการวางแผนแบบองค์รวม ซึ่งเป็นกระบวนการที่ครอบคลุมการจัดการด้านการเงินส่วนบุคคลในทุกมิติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะสั้น กลาง และยาว รวมถึงการมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว


บริการ

วางแผนการเงินแบบ
องค์รวม

การเปลี่ยนแปลงอนาคตทางการเงินของคุณด้วยการวางแผนแบบองค์รวม ซึ่งเป็นกระบวนการที่ครอบคลุมการจัดการด้านการเงินส่วนบุคคลในทุกมิติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะสั้น กลาง และยาว รวมถึงการมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

รู้ก่อนตอนนี้ ดีกว่ารู้งี้ตอนเกษียณ

วางแผนการเกษียณอายุ

บริการช่วยวางแผนและจัดการทรัพยากรทางการเงินเพื่อให้คุณมั่นใจว่าคุณจะมีเงินเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังจากหยุดทำงาน โดยยังสามารถรักษาระดับคุณภาพชีวิตที่ต้องการได้ไม่ลำบาก หรือก็คือเพื่อให้มีเงินสะสมเพียงพอสำหรับรองรับความต้องการต่าง ๆ ในระยะยาวนั่นเอง คุณจะได้ที่ปรึกษาคอยช่วยคุณตั้งแต่การประเมินเป้าหมายเงินทุน การวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนลดความเสี่ยง และการวางแผนรายได้หลังเกษียณ เป็นต้น

รู้ก่อนตอนนี้ ดีกว่ารู้งี้ตอนเกษียณ

วางแผนการเกษียณอายุ

บริการช่วยวางแผนและจัดการทรัพยากรทางการเงินเพื่อให้คุณมั่นใจว่าคุณจะมีเงินเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังจากหยุดทำงาน โดยยังสามารถรักษาระดับคุณภาพชีวิตที่ต้องการได้ไม่ลำบาก หรือก็คือเพื่อให้มีเงินสะสมเพียงพอสำหรับรองรับความต้องการต่าง ๆ ในระยะยาวนั่นเอง คุณจะได้ที่ปรึกษาคอยช่วยคุณตั้งแต่การประเมินเป้าหมายเงินทุน การวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนลดความเสี่ยง และการวางแผนรายได้หลังเกษียณ เป็นต้น

รู้ก่อนตอนนี้ ดีกว่ารู้งี้ตอนเกษียณ

วางแผนการเกษียณอายุ

บริการช่วยวางแผนและจัดการทรัพยากรทางการเงินเพื่อให้คุณมั่นใจว่าคุณจะมีเงินเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังจากหยุดทำงาน โดยยังสามารถรักษาระดับคุณภาพชีวิตที่ต้องการได้ไม่ลำบาก หรือก็คือเพื่อให้มีเงินสะสมเพียงพอสำหรับรองรับความต้องการต่าง ๆ ในระยะยาวนั่นเอง คุณจะได้ที่ปรึกษาคอยช่วยคุณตั้งแต่การประเมินเป้าหมายเงินทุน การวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนลดความเสี่ยง และการวางแผนรายได้หลังเกษียณ เป็นต้น

รู้ก่อนตอนนี้ ดีกว่ารู้งี้ตอนเกษียณ

วางแผนการเกษียณ

อายุ

บริการช่วยวางแผนและจัดการทรัพยากรทางการเงินเพื่อให้คุณมั่นใจว่าคุณจะมีเงินเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังจากหยุดทำงาน โดยยังสามารถรักษาระดับคุณภาพชีวิตที่ต้องการได้ไม่ลำบาก หรือก็คือเพื่อให้มีเงินสะสมเพียงพอสำหรับรองรับความต้องการต่าง ๆ ในระยะยาวนั่นเอง คุณจะได้ที่ปรึกษาคอยช่วยคุณตั้งแต่การประเมินเป้าหมายเงินทุน การวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนลดความเสี่ยง และการวางแผนรายได้หลังเกษียณ เป็นต้น

ภาษี รู้ไว วางแผนทัน ก็จ่ายน้อย

บริการวางแผนภาษี

การวางแผนภาษีเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อย่างเต็มที่ และลดภาระภาษีด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมาย การวางแผนภาษีที่ดีจะช่วยให้มีเงินเหลือเพียงพอสำหรับการออมและการลงทุนในด้านอื่น ๆ อีกด้วย

ภาษี รู้ไว วางแผนทัน ก็จ่ายน้อย

บริการวางแผนภาษี

การวางแผนภาษีเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อย่างเต็มที่ และลดภาระภาษีด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมาย การวางแผนภาษีที่ดีจะช่วยให้มีเงินเหลือเพียงพอสำหรับการออมและการลงทุนในด้านอื่น ๆ อีกด้วย

ภาษี รู้ไว วางแผนทัน ก็จ่ายน้อย

บริการวางแผนภาษี

การวางแผนภาษีเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อย่างเต็มที่ และลดภาระภาษีด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมาย การวางแผนภาษีที่ดีจะช่วยให้มีเงินเหลือเพียงพอสำหรับการออมและการลงทุนในด้านอื่น ๆ อีกด้วย

ภาษี รู้ไว วางแผนทัน ก็จ่ายน้อย

บริการวางแผนภาษี

การวางแผนภาษีเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อย่างเต็มที่ และลดภาระภาษีด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมาย การวางแผนภาษีที่ดีจะช่วยให้มีเงินเหลือเพียงพอสำหรับการออมและการลงทุนในด้านอื่น ๆ อีกด้วย

ลดความเสี่ยงจากเงินเฟ้ออย่างเข้าใจด้วย

บริการวางแผนการลงทุน

การวางแผนการลงทุนเป็นส่วนสำคัญของการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว การวางแผนการลงทุนจะช่วยให้คุณสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมและเติบโตทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะได้เพื่อนคู่คิดที่จะร่วมหาคำตอบการลงทุนที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

ประโยชน์ทางด้านการเงิน

1. การลดภาระภาษี

2. การเพิ่มผลตอบแทน

ประโยชน์ทางการบริหารจัดการ

1. การวางแผนการเงินที่มีประสิทธิภาพ

2. การลดความเสี่ยงจากการถูกหลอก

ลดความเสี่ยงจากเงินเฟ้ออย่างเข้าใจด้วย

บริการวางแผนการลงทุน

การวางแผนการลงทุนเป็นส่วนสำคัญของการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว การวางแผนการลงทุนจะช่วยให้คุณสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมและเติบโตทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะได้เพื่อนคู่คิดที่จะร่วมหาคำตอบการลงทุนที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

ประโยชน์ทางด้านการเงิน

1. การลดภาระภาษี

2. การเพิ่มผลตอบแทน

ประโยชน์ทางการบริหารจัดการ

1. การวางแผนการเงินที่มีประสิทธิภาพ

2. การลดความเสี่ยงจากการถูกหลอก

ลดความเสี่ยงจากเงินเฟ้ออย่างเข้าใจด้วย

บริการวางแผนการลงทุน

การวางแผนการลงทุนเป็นส่วนสำคัญของการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว การวางแผนการลงทุนจะช่วยให้คุณสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมและเติบโตทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะได้เพื่อนคู่คิดที่จะร่วมหาคำตอบการลงทุนที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

ประโยชน์ทางด้านการเงิน

1. การลดภาระภาษี

2. การเพิ่มผลตอบแทน

ประโยชน์ทางการบริหารจัดการ

1. การวางแผนการเงินที่มีประสิทธิภาพ

2. การลดความเสี่ยงจากการถูกหลอก

ลดความเสี่ยงจากเงินเฟ้ออย่างเข้าใจด้วย

บริการวางแผนการลงทุน

การวางแผนการลงทุนเป็นส่วนสำคัญของการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทาง การเงินทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว การวางแผนการลงทุนจะช่วยให้คุณสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมและเติบโตทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะได้เพื่อนคู่คิดที่จะร่วมหาคำตอบการลงทุนที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

ประโยชน์ทางด้านการเงิน

1. การลดภาระภาษี

2. การเพิ่มผลตอบแทน

ประโยชน์ทางการบริหารจัดการ

1. การวางแผนการเงินที่มีประสิทธิภาพ

2. การลดความเสี่ยงจากการถูกหลอก

รู้ไว วางแผนทัน ก็จ่ายน้อย

บริการวางแผนการศึกษาบุตร

การวางแผนการศึกษาบุตรเป็นการเตรียมตัวให้ลูกมีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดี ซึ่งประกอบด้วยการวางแผนด้านการเงินและการเลือกสถาบันการศึกษาให้เหมาะสมตามความสามารถและความสนใจของลูก

รู้ไว วางแผนทัน ก็จ่ายน้อย

บริการวางแผนการศึกษาบุตร

การวางแผนการศึกษาบุตรเป็นการเตรียมตัวให้ลูกมีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดี ซึ่งประกอบด้วยการวางแผนด้านการเงินและการเลือกสถาบันการศึกษาให้เหมาะสมตามความสามารถและความสนใจของลูก

รู้ไว วางแผนทัน ก็จ่ายน้อย

บริการวางแผนการศึกษาบุตร

การวางแผนการศึกษาบุตรเป็นการเตรียมตัวให้ลูกมีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดี ซึ่งประกอบด้วยการวาง แผนด้านการเงินและการเลือกสถาบันการศึกษาให้เหมาะสมตามความสามารถและความสนใจของลูก

รู้ไว วางแผนทัน ก็จ่ายน้อย

บริการวางแผนการ

ศึกษาบุตร

การวางแผนการศึกษาบุตรเป็นการเตรียมตัวให้ลูกมีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดี ซึ่งประกอบด้วยการวางแผนด้านการเงินและการเลือกสถาบันการศึกษาให้เหมาะสมตามความสามารถและความสนใจของลูก

จัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการวางแผนหนี้สิน

และค่าใช้จ่ายใหญ่

การวางแผนหนี้สินและค่าใช้จ่ายใหญ่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการหนี้สิน ลดภาระหนี้ และเตรียมพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายใหญ่ในอนาคต

วางแผนหนี้สิน

1. ลดความเสี่ยงทางการเงิน

2. ปรับปรุงสถานะเครดิต

วางแผนค่าใช้จ่ายใหญ่

1. บรรลุเป้าหมายทางการเงิน

2. ลดความเครียดและความกังวล

จัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการวางแผนหนี้สิน

และค่าใช้จ่ายใหญ่

การวางแผนหนี้สินและค่าใช้จ่ายใหญ่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการหนี้สิน ลดภาระหนี้ และเตรียมพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายใหญ่ในอนาคต

วางแผนหนี้สิน

1. ลดความเสี่ยงทางการเงิน

2. ปรับปรุงสถานะเครดิต

วางแผนค่าใช้จ่ายใหญ่

1. บรรลุเป้าหมายทางการเงิน

2. ลดความเครียดและความกังวล

จัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการวางแผนหนี้สิน และค่าใช้จ่ายใหญ่

การวางแผนหนี้สินและค่าใช้จ่ายใหญ่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการหนี้สิน ลดภาระหนี้ และเตรียมพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายใหญ่ในอนาคต

วางแผนหนี้สิน

1. ลดความเสี่ยงทางการเงิน

2. ปรับปรุงสถานะเครดิต

วางแผนค่าใช้จ่ายใหญ่

1. บรรลุเป้าหมายทางการเงิน

2. ลดความเครียดและความกังวล

จัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการวางแผนหนี้สิน และค่าใช้จ่ายใหญ่

การวางแผนหนี้สินและค่าใช้จ่ายใหญ่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการหนี้สิน ลดภาระหนี้ และเตรียมพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายใหญ่ในอนาคต

วางแผนหนี้สิน

1. ลดความเสี่ยงทางการเงิน

2. ปรับปรุงสถานะเครดิต

วางแผนค่าใช้จ่ายใหญ่

1. บรรลุเป้าหมายทางการเงิน

2. ลดความเครียดและความกังวล

ทำไมคุณควรวางแผนการเงินกับ Wealth Engineer?

Diverse Team

Wealth Engineer ประกอบด้วยทีมที่ปรึกษาจากหลากหลายอาชีพ และหลากหลายสไตล์
มั่นใจได้ว่าคุณจะเจอคนที่ตรงกับคุณ

Wealth Navi

ได้รับรายงานและแผนการเงินที่สวย เข้าใจง่าย และเป็นที่รักของที่ปรึกษาการเงินหลายๆ คน
ด้วยโปรแกรมที่ทีมเราพัฒนาเอง

Team Collaboration

เพราะเราคือครอบครัวใหญ่ หากผู้ดูแลคุณต้องการกำลังเสริม เราพร้อมเข้าช่วยเพื่อมอบประสบการณ์แบบไร้รอยต่อได้ทันที

Tailored Solutions

แผนที่ได้ จะเป็นแผนที่ออกแบบมาเฉพาะคุณ โดยเน้นคุณเป็นสำคัญ

ทำไมคุณควรวางแผนการเงินกับ

Wealth Engineer?

Diverse Team

Wealth Engineer ประกอบด้วยทีมที่ปรึกษาจากหลากหลายอาชีพ และหลากหลายสไตล์ มั่นใจได้ว่าคุณจะเจอคนที่ตรงกับคุณ

Wealth Navi

ได้รับรายงานและแผนการเงินที่สวย เข้าใจง่าย และเป็นที่รักของที่ปรึกษาการเงินหลายๆ คน ด้วยโปรแกรมที่ทีมเราพัฒนาเอง

Team Collaboration

เพราะเราคือครอบครัวใหญ่ หากผู้ดูแลคุณต้องการกำลังเสริม เราพร้อมเข้าช่วยเพื่อมอบประสบการณ์แบบไร้รอยต่อได้ทันที

Tailored Solutions

แผนที่ได้ จะเป็นแผนที่ออกแบบมาเฉพาะคุณ โดยเน้นคุณเป็นสำคัญ

ทำไมคุณควรวางแผนการเงินกับ

Wealth Engineer?

Diverse Team

Wealth Engineer ประกอบด้วยทีมที่ปรึกษาจากหลากหลายอาชีพ และหลากหลายสไตล์
มั่นใจได้ว่าคุณจะเจอคนที่ตรงกับคุณ

Wealth Navi

ได้รับรายงานและแผนการเงินที่สวย เข้าใจง่าย และเป็นที่รักของที่ปรึกษาการเงินหลายๆ คน
ด้วยโปรแกรมที่ทีมเราพัฒนาเอง

Team Collaboration

เพราะเราคือครอบครัวใหญ่ หากผู้ดูแลคุณต้องการกำลังเสริม เราพร้อมเข้าช่วยเพื่อมอบประสบการณ์แบบไร้รอยต่อได้ทันที

Tailored Solutions

แผนที่ได้ จะเป็นแผนที่ออกแบบมาเฉพาะคุณ โดยเน้นคุณเป็นสำคัญ

ทำไมคุณควรวางแผน การเงินกับ Wealth Engineer?

Diverse Team

Wealth Engineer ประกอบด้วยทีมที่ปรึกษาจากหลากหลายอาชีพ และหลากหลายสไตล์
มั่นใจได้ว่าคุณจะเจอคนที่ตรงกับคุณ

Wealth Navi

ได้รับรายงานและแผนการเงินที่สวย เข้าใจง่าย และเป็นที่รักของที่ปรึกษาการเงินหลายๆ คน
ด้วยโปรแกรมที่ทีมเราพัฒนาเอง

Team Collaboration

เพราะเราคือครอบครัวใหญ่ หากผู้ดูแลคุณต้องการกำลังเสริม เราพร้อมเข้าช่วยเพื่อมอบประสบการณ์แบบไร้รอยต่อได้ทันที

Tailored Solutions

แผนที่ได้ จะเป็นแผนที่ออกแบบมาเฉพาะคุณ โดยเน้นคุณเป็นสำคัญ

ปรึกษาเป้าหมายหรือความกังวลของคุณ

หมดปัญหาหรือสิ่งกังวลใจของคุณ ให้ Wealth Engineer ช่วยคุณ

ปรึกษาเป้าหมายหรือความกังวลของคุณ

หมดปัญหาหรือสิ่งกังวลใจของคุณ ให้ Wealth Engineer ช่วยคุณ

ปรึกษาเป้าหมายหรือ

ความกังวลของคุณ

หมดปัญหาหรือสิ่งกังวลใจของคุณ ให้ Wealth Engineer ช่วยคุณ

ปรึกษาเป้าหมายหรือ

ความกังวลของคุณ

หมดปัญหาหรือสิ่งกังวลใจของคุณให้ Wealth Engineer ช่วยคุณ

ทำไมต้อง Wealth Engineer?

เพราะเราคือทีมที่ปรึกษาการเงินแบบครบวงจร

ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะสำคัญแค่ไหน เป็นเป้าหมายระยะสั้น หรือระยะยาว เราก็พร้อมช่วยคุณก้าวสู่เป้าหมายอย่างมั่นคง พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็น…

 • การจัดการภาษีเงินได้ส่วนบุคคล

  ภาษี ถ้าเข้าใจและวางแผนถูกต้อง ก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไป

 • การจัดการวางแผนการศึกษาบุตร

  เรื่องที่คนไม่มีลูกไม่รู้หรอก แต่ถ้าจะมีลูกต้องรู้ไว้ “ที่เรียนลูกวางแผนดี มีชัยไปกว่าครึ่ง”

 • การจัดการความเสี่ยงภัย คน / รถ / บ้าน

  ความเสี่ยงไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดแน่ๆ การวางแผนลดและการกระจายความเสี่ยงจึงสำคัญมากในการวางแผนการเงิน

 • คำนวณเป้าหมายและวางแผนเกษียณอายุ

  รู้ก่อนตอนนี้ ดีกว่ารู้งี้ตอนเกษียณ มาวางแผนชีวิตก่อนถึงวันนั้น อุ่นใจกว่า “300 เดือนหลังเกษียนรอคุณอยู่”

 • สร้างระบบบำนาญและ สวัสดิการระยะยาว

  ถ้ามีเงินให้ใช้ทุกเดือน พร้อมสวัสดิการที่ดีๆ ชีวิตหลังเกษียณก็สบายใจหายห่วง

 • จัดแผนรับรองรายได้ครอบครัว

  ปกป้องคนที่คุณรัก ด้วยการวางแผนความเสี่ยง พร้อมคำนวณเป้าหมาย  ขั้นต่ำรายได้ที่ต้องมีเพื่อมอบความอุ่นใจให้ครอบครัว

 • วางแผนการลงทุน และบริการความเสี่ยงพอร์ต

  เพิ่มความมั่งคั่งด้วยการลงทุนอย่างมั่นคง กับที่ปรึกษาการลงทุนและนักวางแผนการลงทุน (IC & IP Licensed Advisors)

 • วางแผนภาษีมรดก / จัดการการให้

  ทำธรรมนูญครอบครัว บริหารจัดการภาษีมรดก และภาษีการให้ เพื่อส่งมอบทรัพย์สินอย่างมืออาชีพ

ทำไมต้อง Wealth Engineer?

เพราะเราคือทีมที่ปรึกษาการเงินแบบครบวงจร

ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะสำคัญแค่ไหน เป็นเป้าหมายระยะสั้น หรือระยะยาว เราก็พร้อมช่วยคุณก้าวสู่เป้าหมายอย่างมั่นคง พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็น…

 • การจัดการภาษีเงินได้ส่วนบุคคล

  ภาษี ถ้าเข้าใจและวางแผนถูกต้อง ก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไป

 • การจัดการวางแผนการศึกษาบุตร

  เรื่องที่คนไม่มีลูกไม่รู้หรอก แต่ถ้าจะมีลูกต้องรู้ไว้ “ที่เรียนลูกวางแผนดี มีชัยไปกว่าครึ่ง”

 • การจัดการความเสี่ยงภัย คน / รถ / บ้าน

  ความเสี่ยงไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดแน่ๆ การวางแผนลดและการกระจายความเสี่ยงจึงสำคัญมากในการวางแผนการเงิน

 • คำนวณเป้าหมายและวางแผนเกษียณอายุ

  รู้ก่อนตอนนี้ ดีกว่ารู้งี้ตอนเกษียณ มาวางแผนชีวิตก่อนถึงวันนั้น อุ่นใจกว่า “300 เดือนหลังเกษียนรอคุณอยู่”

 • สร้างระบบบำนาญและ สวัสดิการระยะยาว

  ถ้ามีเงินให้ใช้ทุกเดือน พร้อมสวัสดิการที่ดีๆ ชีวิตหลังเกษียณก็สบายใจหายห่วง

 • จัดแผนรับรองรายได้ครอบครัว

  ปกป้องคนที่คุณรัก ด้วยการวางแผนความเสี่ยง พร้อมคำนวณเป้าหมาย  ขั้นต่ำรายได้ที่ต้องมีเพื่อมอบความอุ่นใจให้ครอบครัว

 • วางแผนการลงทุน และบริการความเสี่ยงพอร์ต

  เพิ่มความมั่งคั่งด้วยการลงทุนอย่างมั่นคง กับที่ปรึกษาการลงทุนและนักวางแผนการลงทุน (IC & IP Licensed Advisors)

 • วางแผนภาษีมรดก / จัดการการให้

  ทำธรรมนูญครอบครัว บริหารจัดการภาษีมรดก และภาษีการให้ เพื่อส่งมอบทรัพย์สินอย่างมืออาชีพ

ทำไมต้อง Wealth Engineer?

เพราะเราคือทีมที่ปรึกษาการเงิน

แบบครบวงจร

ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะสำคัญแค่ไหน เป็นเป้าหมายระยะสั้น หรือระยะยาว เราก็พร้อมช่วยคุณก้าวสู่เป้าหมายอย่างมั่นคง พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็น…

 • การจัดการภาษีเงินได้ส่วนบุคคล

  ภาษี ถ้าเข้าใจและวางแผนถูกต้อง ก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไป

 • การจัดการวางแผนการศึกษาบุตร

  เรื่องที่คนไม่มีลูกไม่รู้หรอก แต่ถ้าจะมีลูกต้องรู้ไว้ “ที่เรียนลูกวางแผนดี มีชัยไปกว่าครึ่ง”

 • การจัดการความเสี่ยงภัย คน / รถ / บ้าน

  ความเสี่ยงไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดแน่ๆ การวางแผนลดและการกระจายความเสี่ยงจึงสำคัญมากในการวางแผนการเงิน

 • คำนวณเป้าหมายและวางแผนเกษียณอายุ

  รู้ก่อนตอนนี้ ดีกว่ารู้งี้ตอนเกษียณ มาวางแผนชีวิตก่อนถึงวันนั้น อุ่นใจกว่า “300 เดือนหลังเกษียนรอคุณอยู่”

 • สร้างระบบบำนาญและ สวัสดิการระยะยาว

  ถ้ามีเงินให้ใช้ทุกเดือน พร้อมสวัสดิการที่ดีๆ ชีวิตหลังเกษียณก็สบายใจหายห่วง

 • จัดแผนรับรองรายได้ครอบครัว

  ปกป้องคนที่คุณรัก ด้วยการวางแผนความเสี่ยง พร้อมคำนวณเป้าหมาย  ขั้นต่ำรายได้ที่ต้องมีเพื่อมอบความอุ่นใจให้ครอบครัว

 • วางแผนการลงทุน และบริการความเสี่ยงพอร์ต

  เพิ่มความมั่งคั่งด้วยการลงทุนอย่างมั่นคง กับที่ปรึกษาการลงทุนและนักวางแผนการลงทุน (IC & IP Licensed Advisors)

 • วางแผนภาษีมรดก / จัดการการให้

  ทำธรรมนูญครอบครัว บริหารจัดการภาษีมรดก และภาษีการให้ เพื่อส่งมอบทรัพย์สินอย่างมืออาชีพ

ทำไมต้อง Wealth Engineer?

เพราะเราคือทีมที่ปรึกษาการเงินแบบครบวงจร

ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะสำคัญแค่ไหน เป็นเป้าหมายระยะสั้น หรือระยะยาว เราก็พร้อมช่วยคุณก้าวสู่เป้าหมายอย่างมั่นคง พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็น…

 • การจัดการภาษีเงินได้ส่วนบุคคล

  ภาษี ถ้าเข้าใจและวางแผนถูกต้อง ก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไป

 • การจัดการวางแผนการศึกษาบุตร

  เรื่องที่คนไม่มีลูกไม่รู้หรอก แต่ถ้าจะมีลูกต้องรู้ไว้ “ที่เรียนลูกวางแผนดี มีชัยไปกว่าครึ่ง”

 • การจัดการความเสี่ยงภัย คน / รถ / บ้าน

  ความเสี่ยงไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดแน่ๆ การวางแผนลดและการกระจายความเสี่ยงจึงสำคัญมากในการวางแผนการเงิน

 • คำนวณเป้าหมายและวางแผนเกษียณอายุ

  รู้ก่อนตอนนี้ ดีกว่ารู้งี้ตอนเกษียณ มาวางแผนชีวิตก่อนถึงวันนั้น อุ่นใจกว่า “300 เดือนหลังเกษียนรอคุณอยู่”

 • สร้างระบบบำนาญและ สวัสดิการระยะยาว

  ถ้ามีเงินให้ใช้ทุกเดือน พร้อมสวัสดิการที่ดีๆ ชีวิตหลังเกษียณก็สบายใจหายห่วง

 • จัดแผนรับรองรายได้ครอบครัว

  ปกป้องคนที่คุณรัก ด้วยการวางแผนความเสี่ยง พร้อมคำนวณเป้าหมาย  ขั้นต่ำรายได้ที่ต้องมีเพื่อมอบความอุ่นใจให้ครอบครัว

 • วางแผนการลงทุน และบริการความเสี่ยงพอร์ต

  เพิ่มความมั่งคั่งด้วยการลงทุนอย่างมั่นคง กับที่ปรึกษาการลงทุนและนักวางแผนการลงทุน (IC & IP Licensed Advisors)

 • วางแผนภาษีมรดก / จัดการการให้

  ทำธรรมนูญครอบครัว บริหารจัดการภาษีมรดก และภาษีการให้ เพื่อส่งมอบทรัพย์สินอย่างมืออาชีพ

วางแผนการเงิน

Wealth Navi

เครื่องมือช่วยวางแผนการเงิน เก็บข้อมูลที่ใช้งานง่าย และช่วยบันทึกเป้าหมายของคนไทยในยุคนี้ !

ใช้งานง่าย

เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและใช้ได้จริง สามารถใช้สรุปเป้าหมายและผลิตภัณฑ์การเงินครบวงจร

สะดวกทุกที่

สามารถใช้งานที่ไหนก็ได้

ดีไซน์สวยงาม

การดีไซน์ที่สวยงาม เข้าใจง่ายและเห็นภาพ เป็นมิตร เหมาะกับทุกคน

Wealth Navi
วางแผนการเงิน

Wealth Navi

เครื่องมือช่วยวางแผนการเงิน เก็บข้อมูลที่ใช้งานง่าย และช่วยบันทึกเป้าหมายของคนไทยในยุคนี้ !

ใช้งานง่าย

เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและใช้ได้จริง สามารถใช้สรุปเป้าหมายและผลิตภัณฑ์การเงินครบวงจร

สะดวกทุกที่

สามารถใช้งานที่ไหนก็ได้

ดีไซน์สวยงาม

การดีไซน์ที่สวยงาม เข้าใจง่ายและเห็นภาพ เป็นมิตร เหมาะกับทุกคน

Wealth Navi
วางแผนการเงิน

Wealth Navi

เครื่องมือช่วยวางแผนการเงิน เก็บข้อมูลที่ใช้งานง่าย และช่วยบันทึกเป้าหมายของคนไทยในยุคนี้ !

ใช้งานง่าย

เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและใช้ได้จริง สามารถใช้สรุปเป้าหมายและผลิตภัณฑ์การเงินครบวงจร

สะดวกทุกที่

สามารถใช้งานที่ไหนก็ได้

ดีไซน์สวยงาม

การดีไซน์ที่สวยงาม เข้าใจง่ายและเห็นภาพ เป็นมิตร เหมาะกับทุกคน

Wealth Navi
วางแผนการเงิน

Wealth Navi

เครื่องมือช่วยวางแผนการเงิน เก็บข้อมูลที่ใช้งานง่าย และช่วยบันทึกเป้าหมายของคนไทยในยุคนี้ !

ใช้งานง่าย

เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและใช้ได้จริง สามารถใช้สรุปเป้าหมายและผลิตภัณฑ์การเงินครบวงจร

สะดวกทุกที่

สามารถใช้งานที่ไหนก็ได้

ดีไซน์สวยงาม

การดีไซน์ที่สวยงาม เข้าใจง่ายและเห็นภาพ เป็นมิตร เหมาะกับทุกคน

Wealth Navi

“ค้นหาที่ปรึกษาการเงิน”

ชีวิตเราไม่มีใครวางแผนให้ล้มเหลว มีแต่คนล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน

“ค้นหาที่ปรึกษาการเงิน”

ชีวิตเราไม่มีใครวางแผนให้ล้มเหลว มีแต่คนล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน

“ค้นหาที่ปรึกษาการเงิน”

ชีวิตเราไม่มีใครวางแผนให้ล้มเหลว มีแต่คนล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน

“ค้นหาที่ปรึกษาการเงิน”

ชีวิตเราไม่มีใครวางแผนให้ล้มเหลว มีแต่คนล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ Wealth Engineer และบริการที่เรามีให้

Wealth Engineer คืออะไร?

Wealth Engineer ช่วยอะไรคุณ?

Wealth Engineer คิดค่าบริการเท่าไร?

อยากใช้บริการ Wealth Engineer เริ่มต้นอย่างไร?

Wealth Engineer ต่างจากตัวช่วยวางแผนการเงินอื่นๆ อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ Wealth Engineer และบริการที่เรามีให้

Wealth Engineer คืออะไร?

Wealth Engineer ช่วยอะไรคุณ?

Wealth Engineer คิดค่าบริการเท่าไร?

อยากใช้บริการ Wealth Engineer เริ่มต้นอย่างไร?

Wealth Engineer ต่างจากตัวช่วยวางแผนการเงินอื่นๆ อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ Wealth Engineer และบริการที่เรามีให้

Wealth Engineer คืออะไร?

Wealth Engineer ช่วยอะไรคุณ?

Wealth Engineer คิดค่าบริการเท่าไร?

อยากใช้บริการ Wealth Engineer เริ่มต้นอย่างไร?

Wealth Engineer ต่างจากตัวช่วยวางแผนการเงินอื่นๆ อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ Wealth Engineer และบริการที่เรามีให้

Wealth Engineer คืออะไร?

Wealth Engineer ช่วยอะไรคุณ?

Wealth Engineer คิดค่าบริการเท่าไร?

อยากใช้บริการ Wealth Engineer เริ่มต้นอย่างไร?

Wealth Engineer ต่างจากตัวช่วยวางแผนการเงินอื่นๆ อย่างไร

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทีม Wealth Engineer ได้ที่

อีเมล

info@wealth-engineer.com

โซเชียลมีเดีย

Wealth Engineer วางแผนการเงิน 

เบอร์โทรศัพท์

094-892-2464, 02-673-1716

ที่ตั้งบริษัท

ชั้น 3 อาคารศุภาคาร 15 A แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทีม Wealth Engineer ได้ที่

อีเมล

info@wealth-engineer.com

โซเชียลมีเดีย

เบอร์โทรศัพท์

094-892-2464, 02-673-1716

ที่ตั้งบริษัท

ชั้น 3 อาคารศุภาคาร 15 A แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทีม Wealth Engineer ได้ที่

อีเมล

info@wealth-engineer.com

โซเชียลมีเดีย

Wealth Engineer วางแผนการเงิน 

เบอร์โทรศัพท์

094-892-2464, 02-673-1716

ที่ตั้งบริษัท

ชั้น 3 อาคารศุภาคาร 15 A แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทีม Wealth Engineer ได้ที่

อีเมล

info@wealth-engineer.com

โซเชียลมีเดีย

Wealth Engineer วางแผนการเงิน 

เบอร์โทรศัพท์

094-892-2464, 02-673-1716

ที่ตั้งบริษัท

ชั้น 3 อาคารศุภาคาร 15 A แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ติดตามข่าวสารด้วยจดหมายข่าว

รับข้อมูลอัปเดตและความรู้ล่าสุดส่งตรงถึงเมลขึ้น

เมื่อคลิกสมัคร คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (ยกเลิกภายหลังได้)

ติดตามข่าวสารด้วยจดหมายข่าว

รับข้อมูลอัปเดตและความรู้ล่าสุดส่งตรงถึงเมลขึ้น

เมื่อคลิกสมัคร คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (ยกเลิกภายหลังได้)

ติดตามข่าวสารด้วยจดหมายข่าว

รับข้อมูลอัปเดตและความรู้ล่าสุดส่งตรงถึงเมลขึ้น

เมื่อคลิกสมัคร คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (ยกเลิกภายหลังได้)

ติดตามข่าวสารด้วย
จดหมายข่าว

รับข้อมูลอัปเดตและความรู้ล่าสุดส่งตรงถึงเมลขึ้น

เมื่อคลิกสมัคร คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (ยกเลิกภายหลังได้)