• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Electrical Engineer – Tusco trafo co. ltd
  • Electrical Engineer – Sino-Thai Engineering & Construction Public Company Limited.
  • Senior Sales Engineer -ABB (THAILAND) LIMITED
  • CO-Founder of Wealth Engineer Co, Ltd.

  • Investment Consultant License (IC) – No. 080263
  • Fellow Chartered Financial Practitioner (FChFP)
  • Chartered Life Practitioners (ChLP)
  • Thailand National Quality Awards (TNQA)
  • Scholarship student in Financial Advisor Program #21
  • MDRT 2018-2021

เมื่อได้มีโอกาสเริ่มศึกษาด้านการเงินและเริ่มเข้าใจปัญหา ว่าการที่คนเราไม่มีเงินเก็บแท้จริงแล้วมาจากการขาดการวางแผนทางการเงินที่ดี ผมจึงอยากใช้แนวคิดทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้กับเรื่องการเงิน ว่าด้วยเรื่องของการทราบถึงปัญหาโดยการ Fact Finding และวิเคราะห์แผนการเงินที่จะทำให้ทุกคนบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ตามที่ตั้งใจไว้ เกิดความสงบสุขทางใจ หรือมี PEACE OF MIND ทางการเงิน

We are not seller but we are advisor with many solution.