โรงเรียนห้องสอนศึกษา
Toyota Automotive Technology School
Mechanical Engineering Pathumwan Institute of Technology

  • Senior Technician – Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing Co., Ltd.
  • Manager – Transcosmos Thailand

  • Financial Advisor – Wealth Engineer Co., Ltd.

อยากนำเอาความรู้ที่ได้จากทีมงาน Wealth Engineer ไปช่วยออกแบบการเงินให้กับคนรอบข้างในสังคม ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ทุกคนให้ความสำคัญต่อการวางแผนการเงิน และมีความมั่งคั่ง มั่นคง ด้านการเงิน ทีมงานนี้เป็นทีมงานที่มีการพัฒนาบุคคลากรอยู่เสมอ เป็นทีมงานที่มีการสนับสนุนให้เกิดผู้นำที่มีความรู้ มีความสามารถที่สามารถไปพัฒนาสังคมได้จริง ด้วยพลังของความสดใสของทีมงานทุกๆท่าน จึงเป็นสิ่งดึงดูด ที่ทำให้อยากเข้ามาร่วมงาน.

อยากสนับสนุนให้ทุกคน มีความมั่งคั่งทางการเงิน สมดั่งจิตนาการที่อยากจะเป็น.