• ป.ตรี : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์
  • Category Analysts , Account Executive (Modern Trade) บ.ดูเม็กซ์ 5 ปี
  • Marketing , Sale Executive บมจ.แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ 8 ปี

  • Financial Advisor – Wealth Engineer Co., Ltd.

อยากช่วยคนไทยปลดล็อคทางด้านการเงิน เพื่อสร้างรากฐานชีวิตให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และสามารถสร้างคุณภาพชีวิตและมีความสงบทางใจ และมาร่วมกันสร้างคุณภาพสังคมที่ดีต่อไป

Nothing is impossible, the word itself says I’m Possible. ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้, แม้แต่คำว่าเป็นไปไม่ได้ยังมีคำว่า “เป็นไปได้”